دکتر روح الله محمدی رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود

شماره تلفن :9 - 32300267-023  داخلی 105