محمد علی رحیمی مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی شاهرود

تلفن : 9-32300267-023  داخلي : 105