محمد_اسماعیل صالحی زاده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی شاهرود

تلفن : 9-32300267-023  داخلي : 108