محمدرضا جلالی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم قرآنی شاهرود

تلفن : 9-32300267-023  داخلي : 106