محمد_علی رحیمی  کارشناس مسئول حراست دانشکده علوم قرآنی شاهرود

تلفن : 9-32300267-023  داخلي: 105